خانه / شهدا و دفاع مقدس / مراسم تاسوعا و عاشورا – مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ۱۳۹۳

مراسم تاسوعا و عاشورا – مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ۱۳۹۳

مراسم تاسوعا و همچنین عاشورا – مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ۱۳۹۳

%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

==================================================

تاسوعا و همچنین عاشورا  ۱۳۹۳/۸/۱۳  مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان ترکالکی …

عکسهای ارسالی از طرف :

رضا کایدانی

علی قاسمی

محمد شیرعلی

۱۲۱ عکس

==================================================

 1 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 2 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 3 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 4 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 5 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 6 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 7 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 8 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 9 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 10 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 11 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 12 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 13 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 14 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 15 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 16 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 17 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 18 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 19 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 20 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 21 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 22 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 23 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 24 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 25 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 26 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 27 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 28 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 29 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 30 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 31 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 32 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 33 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 34 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 35 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 36 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 37 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 38 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 39 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 40 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 41 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 42 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 43 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 44 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 45 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 46 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 47 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 48 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 49 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 50 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 51 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 52 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 53 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 54 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 55 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 56 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 57 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 58 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 59 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 60 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 61 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 62 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 63 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 64 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 65 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 66 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 67 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 68 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 69 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 70 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 71 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 72 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 73 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 74 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 75 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 76 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 77 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 78 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 79 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 80 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 81 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 82 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 83 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 84 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 100 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 85 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 86 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 87 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 88 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 89 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393
 90 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 91 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 92 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 93 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 94 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393
 95 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 96 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 97 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 98 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 99 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 100 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 101 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 102 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 103 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393
 104 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 105 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 106 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 107 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 108 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 109 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 110 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 111 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 112 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 113 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 114 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 115 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393
 116 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 117 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 118 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 119 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 120 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

 121 مراسم تاسوعا و عاشورا  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 1393

طبقه بندی:
تـاسـوعـا و همچنین عـاشـورا
، 
مـراسم مذهبی
، 

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : مراسم تاسوعا و همچنین عاشورا – مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ۱۳۹۳

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …