خانه / شهدا و دفاع مقدس / مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

شـرهـانـی جـایـی اسـت کـه بـچـه هـای گـروه تـفـحـص زیـر لـب زمـزمـه مـی کـنـنـد:
خـاک
را یـک سـو بـزن آرام تـر خـفـتـه ایـنـجـا یـار مـفـقـود الـاثـر ….
ایـنـجـا سـرزمـیـن گـمـنـام هـاسـت. ایـنـجـا سـرزمـیـن بـیـنـام و همچنین نـشـان
هـاسـت .

شـرهـانـی
در حـقـیـقـت دشـت شـقـایـق‌هـاسـت ، شـرهـانـی در مـفـهـوم عـربـی
یـعـنـی دشـت بـاز . مـنتطـقـه عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی بـا شـهـر
تـرکـالـکـی ۱۸۰ کـیـلـومـتـر فـاصـلـه دارد .  شـرهـانـی در ۶۵
کـیـلـومـتـری شـهـرسـتـان دهـلـران واقـع شـده اسـت. ایـن یـادمـان در
نـزدیـکـی پـاسـگـاه چـم‌سـری در مـحـدوده فـکـه شـمـالـی نـزدیـک بـه
زبـیـدات عـراق و همچنین در ۷۰ کـیـلـومـتـری اسـتـان الـعـمـاره عـراق قـرار دارد
.

رودخـانـه
دو بـرج در ۷ کـیـلـومـتـری شـرهـانـی قـرار دارد . ایـن رودخـانـه بـه
عـرض بـیـش از ۱۰ مـتـر بـه وسـیـلـه بـاران‌هـای فـصـلـی چـنـد بـرابـر
شـده اسـت . زمـانـی کـه تـعـدادی از رزمـنـدگـان اسـلـام از لـشـکـر ۱۴
امـام حـسـیـن (ع) کـه از بـچـه‌هـای اصـفـهـان بـودنـد ، در حـیـن
عـمـلـیـات مـحـرم  در حـاشـیـه ایـن رودخـانـه مـسـتـقـر شـده بـودنـد بـه
دلـیـل عـدم آگـاهـی حـاشـیـه را تـرک نـکـرده بـودنـد تـا ایـنـکـه
سـیـلـی نـا‌بـهـنـگـام و همچنین بـه دلـیـل بـارش‌هـای فـصـلـی بـاعـث غـرق شـدن
۳۶۰ تـن از فـرزنـدان جـان بـرکـف خـمـیـنـی عـزیـز  مـی‌شـود و همچنین هـمـگـی 
بـه فـیـض شـهـادت نـائـل مـی‌آیـنـد .

عملیاتهای که در آن منطقه انجام شد : عملیات محرم – عملیات والفجر مقدماتی – عملیات والفجر ۱
معرفی
کانال شرهانی : طول ۹۰ کیلومتر از شرهانی تا فکه  – عرض ۴ متر – عمق ۶ متر
– زمان تاسیس ۱۳۶۰ – مجری طرح رژیم بعث عراق با شرکتهای فرانسوی.

هدف
از ساخته یا ایجاد کانال : انسداد و همچنین تاخیر در حرکت نیروهای لشکر اسلام و همچنین دیگر ویژگی
حفر آن کانال انتقال خاک حفاری شده  آن کانال به نقاط نامعلوم  و همچنین وجود
انواع مین و همچنین سیم خاردار که سد کننده حرکت نیروهاست .

%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)
======================================================

مـنـطـقـه عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی بـا شـهـر تـرکـالـکـی ۱۸۰ کـیـلـومـتـر فـاصـلـه دارد

آن هم نقشه از اندیمشک ، دزفول ، شوش تا  منطقه عملیاتی شرهانی

 57 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 1 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 2 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 3 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 4 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 5 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 6 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 7 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 8 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 9 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 10 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 11 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 12 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 13 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 14 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 15 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 16 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 17 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 18 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 19 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 20 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 21 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 22 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 23 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 24 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 25 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 26 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 27 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 28 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 29 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 30 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 31 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 32 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 33 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 34 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 35 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 36 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 37 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 38 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 39 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 40 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 41 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 42 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 43 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 44 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 45 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 46 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 47 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 48 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 49 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 50 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 51 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 52 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 53 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 54 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 55 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 56 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

vm7sh3owvmqjni2yzfc5 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)
=====================================================

عـمـلـیـاتـهـای مـنـطـقـه شـرهـانـی :

عـمـلـیـات مـحـرم   ۱۳۶۱/۸/۱۰

عـمـلـیـات والـفـجـر مـقـدمـاتـی   ۱۳۶۱/۱۱/۱۸

عـمـلـیـات والـفـجـر ۱     ۱۳۶۲/۱/۲۰

=====================================================تفحص کلمه‌ای
آشنا در قاموس فرهنگ لغت آن وطن می باشد. واژه‌ای که هراز گاهی نسیم عشق و همچنین صفا
و همچنین دلدادگی را بر فضای کشور حاکم می‌کند . چه پیکرهای مطهری که در اعماق
زمین مأوا گزیده‌اند و همچنین دیدار با عزیزانشان را به قیامت گذاشتند و همچنین حال چه
چشم‌هایی که دیگر کم‌سو شده‌اند، ولی هنوز بر در منزل و خانه دوخته شده …


1331625320624310721953108154158252090220 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)


گفت‌وگو با تفحص‌گر شهدا در شرهانی

تفحص کلمه‌ای آشنا و همچنین محزون در قاموس فرهنگ لغت آن وطن می باشد. واژه‌ای که
هراز گاهی نسیم عشق و همچنین صفا و همچنین دلدادگی را بر فضای کشور حاکم می‌کند و همچنین باز سر
زخم دل‌ها دوباره وا می‌می شود. چه پیکرهای مطهری که در اعماق زمین مأوا
گزیده‌اند و همچنین دیدار با عزیزانشان را به قیامت گذاشتند و همچنین حال چه چشم‌هایی که
دیگر کم‌سو شده‌اند، ولی هنوز بر در منزل و خانه دوخته شده تا که شاید بند بند
استخوان‌های عزیزشان را در آغوش بگیرند. ولی باید توجه داشت آن همه قصه ما نیست، بلکه روی
دیگر قصه آن هم می باشد که مردانی از جنس شهدا، بی‌ریا و همچنین خالصانه و همچنین آرزوی صدق و همچنین
صفا، شبانه‌روز در تلاشند تا شاید گوهری تابناک را از عمق زمین تفحص کنند و همچنین
چه بسیاری از آن عزیزان که مظلومانه در آن راه سخت و همچنین طاقت‌فرسا، قربانی
بی‌مهری مین‌ها می‌شوند و همچنین مستانه به دیدار دوستان می‌شتابند. به همین خاطر و همچنین
جهت تقدیر از آن عزیزان به سراغ اسدالله چوبین، رزمنده دیروز جبهه‌ها و همچنین
تفحص‌گر امروز سنگرهای سرد و همچنین خاک تفتیده شرهانی رفتیم تا در ارتباط و رابطه با
تفحص‌‌های منطقه شرهانی، آن خاک پررمز و همچنین راز که به سرزمین پلاک‌های گمنام
معروف می باشد هم کلام شویم، گرچه ایشان بنا به دلایلی تمایل به انجام مصاحبه
نداشت ولی باید توجه داشت بالاخره قبول کرد با ما مدتی را گپ و همچنین گفت کوتاه داشته باشد ‌که
تقدیم می‌می شود:

 آقای چوبین! ابتدا خودتان را معرفی کنید و همچنین بگویید در چه عملیات‌هایی شرکت داشتید؟

اسدالله چوبین هستم، ساکن شهرستان دهلران، چهل ماه سابقه حضور در جبهه
دارم. از سال شمسی ۱۳۶۱ به مدت پنج سال شمسی و همچنین نیم به عنوان کمک راننده لودر در جهاد
پشتیبانی جنگ مشغول خدمت شدم. در سال شمسی ۱۳۶۳ به عنوان راننده اکیپ اداره راه و همچنین
ترابری در مسیر ارتفاعات حمرین که در تیررس مستقیم دشمن بود از ناحیه شکم و همچنین
صورت مجروح شدم که به بیمارستان صحرایی موسیان منتقل و همچنین سپس به بیمارستان
شهید کلانتری اندیمشک اعزام و همچنین بستری شدم. بعد از بهبودی بلافاصله به جبهه
اعزام و همچنین در چندین عملیات شامل عملیات کربلای یک و همچنین عملیات کربلای شش و همچنین
والفجر ۱۰ شرکت داشتم. همچنین از سال شمسی ۱۳۷۸ به صورت موردی با بچه‌های تفحص
همکاری‌ام را شروع و همچنین از سال شمسی ۱۳۷۹ به عنوان راننده بیل مکانیکی با تیم تفحص
لشکر ۱۴ امام و پیشوا حسین (ع) تا الان مشغول همکاری هستم.

شرهانی در واقعیت و حقیقت دشت
شقایق‌هاست، شرهانی در مفهوم عربی یعنی دشت باز. شرهانی در ۶۵ کیلومتری
شهرستان دهلران واقع شده می باشد. آن یادمان در نزدیکی پاسگاه چم‌سری در
محدوده فکه شمالی نزدیک به زبیدات عراق و همچنین در ۷۰ کیلومتری استان العماره
عراق قرار دارد

مایلیم در مورد موقعیت جغرافیایی یادمان شرهانی برایمان توضیح بفرمایید.

شرهانی در واقعیت و حقیقت دشت شقایق‌هاست، شرهانی در مفهوم عربی یعنی دشت باز.
شرهانی در ۶۵ کیلومتری شهرستان دهلران واقع شده می باشد. آن یادمان در نزدیکی
پاسگاه چم‌سری در محدوده فکه شمالی نزدیک به زبیدات عراق و همچنین در ۷۰ کیلومتری
استان العماره عراق قرار دارد. آن منطقه به عنوان دشت باز شامل سه ارتفاع
به نام‌های ارتفاعات حمرین و همچنین ارتفاعات ۱۷۵ زبیدات و همچنین ارتفاعات ۱۷۸ می باشد.

از مهم‌ترین و همچنین جذاب و جالب‌ترین قسمت و بخش در یادمان شرهانی کانال ۹۰ کیلومتری کمیل برایمان شرح دهید.

در سال شمسی ۱۳۵۹ توسط دشمن و همچنین به دست مهندسان فرانسوی کانالی به طول ۹۰
کیلومتر و همچنین عرض ۵ متر و همچنین ارتفاع ۴متر کاملاً حرفه‌ای و همچنین مهندسی شده حفر شد.
آن کانال در منطقه حمرین معروف به کانال حمرین و همچنین در منطقه شرهانی معروف به
کانال شرهانی و همچنین کمیل و همچنین در خاک عراق معروف به کانال بجلیه می باشد. آن کانال
منحصر به فرد و همچنین شامل چند سه راهی و همچنین چهار راهی می‌باشد که جهت موانع و همچنین
پیشروی رزمندگان اسلام حفر شده بود که به حول و همچنین قوه الهی در عملیات والفجر
مقدماتی به تصرف رزمندگان اسلام دخل و درآمد.

18918140892717024299179381891048114353159 مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

 

از آن هم شب مرموزی که تعدادی از رزمندگان اسلام بر اثر سیل رودخانه دو برج غرق و همچنین به شهادت رسیدن صحبت بفرمایید.

رودخانه دو برج در ۷ کیلومتری شرهانی قرار دارد. آن رودخانه به عرض بیش
از ۱۰ متر به وسیله باران‌های فصلی چند برابر شده می باشد. زمانی که تعدادی از
رزمندگان اسلام از لشکر ۱۴ امام و پیشوا حسین (ع) که از بچه‌های اصفهان بودند، در
حین عملیات در حاشیه آن رودخانه مستقر شده بودند به دلیل عدم آگاهی حاشیه
را ترک نکرده بودند تا آنکه سیلی نا‌بهنگام و همچنین به دلیل بارش‌های فصلی باعث
غرق شدن آن عزیزان می‌می شود و همچنین به فیض شهادت نائل می‌آیند.

کار تفحص شهدا بر چه اساسی در منطقه ها و مناطق صورت می‌گیرد؟

ما از همه ظرفیت‌ها و همچنین توانایی‌ها جهت کار تفحص بهره بری و استفاده می‌کنیم. ما با
دشتبانی و همچنین تجربه کاری که در آن سال شمسی‌ها به دست آوردیم و همچنین با بهره‌مندی از
سنگرها و همچنین خاکریزهای باقیمانده دوران جنگ کار تفحص انجام می‌دهیم. در حال
حاضر هم از منطقه فکه جنوبی در مرز خوزستان تا منطقه سومار در حال تفحص
هستیم.

آیا تا به حال در حین تفحص دچار تلفات شده‌اید؟

خیلی زیاد به عنوان مثال شهید والامقام، پازوکی هم از تیم ۲۷ لشکر محمد
رسول‌الله (ص) و همچنین جانباز عزیز آقای قدمیان شامل آن عزیزان بوده‌اند.

شهروندان و مردم شهر چگونه و چطوری مثلاً دامداران و همچنین کشاورزان منطقه با تو همکاری دارند؟

بله هم از دامداران ایرانی و همچنین هم از دامداران عراقی که به صورت فصلی در
منطقه سکونت دارند بهره بری و استفاده می‌کنیم، همچنین رزمندگان دوران دفاع مقدس هم با
ما خواهند بود و همچنین ما را در آن تفحص‌ها یاری می‌نمایند.

رودخانه دو برج در ۷
کیلومتری شرهانی قرار دارد. آن رودخانه به عرض بیش از ۱۰ متر به وسیله
باران‌های فصلی چند برابر شده می باشد. زمانی که تعدادی از رزمندگان اسلام از
لشکر ۱۴ امام و پیشوا حسین (ع) که از بچه‌های اصفهان بودند، در حین عملیات در حاشیه
آن رودخانه مستقر شده بودند به دلیل عدم آگاهی حاشیه را ترک نکرده بودند
تا آنکه سیلی نا‌بهنگام و همچنین به دلیل بارش‌های فصلی باعث غرق شدن آن عزیزان
می‌می شود و همچنین به فیض شهادت نائل می‌آیند

خاطره‌ای از آن تفحص‌ها دارید برایمان بفرمایید؟

خاطره که زیاد هست. ولی باید توجه داشت جذاب و جالب‌ترین خاطره مرتبط می‌می شود به تفحص دو تن از
شهدای عزیز که پدر و همچنین پسر و همچنین از سادات معزز و همچنین معظم بودند که بعد از ۲۵ سال شمسی،
قریب به دو سال شمسی پیش تفحص شدند. آن عزیزان در عملیات والفجر ۶ در جنوب
دهلران و همچنین در منطقه چیلات شهید شده بودند. شهیدان اسماعیل‌زاده اهل روستای
باقر تنگه بابلسر مازندران بودند، ما به وسیله دشتبانی احساس کردیم که آن
زمین دست خورده می باشد. با بیل دستی شروع به حفر زمین کردیم و همچنین در اولین حفر به
جمجمه شهید (پسر) برخورد کردیم و همچنین بعد از جست‌وجو پیکر مطهر پدر بزرگوارشان
که در آغوش شهید بود نمایان شد. روح‌شان شاد.

چند شهید تا به حال در شرهانی تفحص شده و همچنین چند تن از آن عزیزان شامل پلاک و همچنین مشخصات بودند؟

آمار دقیق ندارم، ولی باید توجه داشت بیش از هزار شهید در آن منطقه پیدا کردیم که بیشترشان پلاک و همچنین مشخصات داشتند.

از آخرین تفحص‌تان برایمان بفرمایید.

بله، در همین ماه تبریک و مبارک رمضان مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۰ روز جمعه که متعلق به
آقا امام و پیشوا زمان (عج) هم هست در منطقه شرهانی مشغول تفحص بودیم که یکی از
فرزندان عزیز حضرت روح‌الله را پیدا کردیم و همچنین آن شهید در واقعیت و حقیقت مهمان ماه
تبریک و مبارک رمضان ما شدند.

حرف آخر؟

ان‌شاءالله که دائما خادم شهدا بمانم. التماس دعا.

 قسمت و بخش فرهنگ پایداری تبیان


طبقه بندی:
منطقه ها و مناطق عملیاتی(یادمانها)
، 

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …