خانه / شهدا و دفاع مقدس / یادمان خلبان شهید شیرودی – سرپل ذهاب

یادمان خلبان شهید شیرودی – سرپل ذهاب

یادمان خلبان شهید شیرودی – سرپل ذهاب

%name یادمان خلبان شهید شیرودی   سرپل ذهاب

بـه نـام نامی الـلـه یگانه پـاسـدار خـون شـهـیـدان

مـهـمـان شـــــهـدا ســـــلـام

خـوش آمــــدیـد …..

ایـن سـایـت ثـبـت شـده در ستاد سازماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و همچنین ارشاد اسلامی مـی بـاشـد

« الـلـهـم صـلـی عـلـی مـحـمـد وآل مـحـمـد وعـجـل فـرجـهـم و همچنین جـمـیـع شـهداء »

« اَلـلّـهُـمَّ کُـنْ لِـوَلِـیِّـکَ الْـحُـجَّـهِ بْـنِ الْـحَـسَـنِ صَـلَـواتُـکَ عَـلَـیْـهِ و همچنینَعَـلـى آبـائِـهِ فـی هـذِهِ الـسّـاعَـهِ و همچنینَفـی کُـلِّ سـاعَـهٍ و همچنینَلِـیّـاً و همچنینَحـافِـظـاً و همچنینَقـائِـداًو همچنینَنـاصِـراً و همچنینَدَلـیـلـاًو همچنینَعَـیْـنـاً حَـتّـى تُـسْـکِـنَـهُ أَرْضَـکَ طَـوْعـاً و همچنینَتُـمَـتِّـعَـهُ فـیـهـا طَـویـلـا »

بر جمال دلربای خضرت مهدی (عج) صلوات

اللهم صلی علی محمد و همچنین آل محمد و همچنین عجل فرجهم و همچنین ارزقنا شفاعتهم یا کریم

الـلـهـم ارزقـنـی زیـارت مـولـا نـا الـحـسـیـن بـکـربـلـا

***************************

« اِلـهـى عَـظُـمَ الـْبـَلـاَّءُ و همچنینَبـَرِحَ الـْخَـفـاَّءُ و همچنینَانـْکَـشَـفَ الْـغِـطـاَّءُ و همچنینَانـْقَـطَـعَ الـرَّجـاَّءُ و همچنینَضـاقَـتِ الـاَْرْضُ و همچنینَمـُنـِعَـتِ الـسّـَمـاَّءُ واَنـْتَ الـْمُـسْـتـَعـانُ و همچنینَاِلـَیـْکَ الْـمـُشْـتـَکـى و همچنینَعَـلـَیـْکَ الـْمُـعَـوَّلُ فِـى الـشِّـدَّهِ و همچنینَالـرَّخـاَّءِ اَلـلـّهُـمَّ صَـلِّ عَـلـى مـُحَـمّـَدٍ و همچنینَ آلِ مُـحَـمّـَدٍ اُولـِى الـاَْمْـرِ الّـَذیـنَ فـَرَضْـتَ عَـلـَیـْنـا طـاعَـتَـهُـمْ و همچنینَعَـرَّفـْتـَنـا بـِذلـِکَ مَـنـْزِلـَتَـهُـمْ فـَفَـرِّجْ عَـنـا بـِحَـقّـِهِـمْ فـَرَجـاً عـاجِـلـا قـَریـبـاً کَـلَـمْـحِ الـْبـَصَـرِ اَو همچنینْ هُـوَ اَقـْرَبُ یـا مُـحَـمّـَدُ یـا عَـلِـىُّ یـا عَـلـِىُّ یـا مـُحَـمّـَدُ اِکْـفِـیـانـى فَـاِنّـَکُـمـا کـافِـیـانِ و همچنینَانْـصُـرانـى فَـاِنّـَکُـمـا نـاصِـرانِ یـا مَـوْلـانـا یـا صـاحِـبَ الـزَّمـانِ الْـغَـوْثَ الْـغَـوْثَ الْـغَـوْثَ اَدْرِکـْنـى اَدْرِکْـنـى اَدْرِکْـنـى الـسّـاعَـهَ الـسّـاعَـهَ الـسّـاعَـهَ الـْعَـجَـلَ الْـعَـجَـلَ الْـعَـجَـلَ یـا اَرْحَـمَ الـرّاحِـمـیـنَ بـِحَـقِّ مُـحَـمّـَدٍ و همچنینَآلـِهِ الـطّـاهِـریـنَ »

« الـلـهـم صـلـی عـلـی مـحـمـدو آل مـحـمـد وعـجـل فـرجـهـم و همچنین جـمـیـع شـهداء »

“بـه خـدا مـهـدی فـاطـمـه مـی آیـد”

مـا غـایـبـیـم او مـنـتـظـر آمـدن مـاسـت

***************************

بـسـم الـلـه الـرّحـمـن الـرّحـیـم

الـلـّهُ لـاَ إِلَـهَ إِلـاَّ هُــوَ الـْحَـیُّ الـْقـَیُّــومُ لـاَ تـَاْخُـذُهُ سِـنـَهٌ و همچنینَلـاَ نـَو همچنینْمٌ لّـَهُ مَـا فِــی الـسَّـمَــاوَاتِ و همچنینَمَـا فِـی الـأَرْضِ مَـن ذَا الَّــذِی یـَشْـــفَـعُ عِـنـْدَهُ إِلـاَ بـِإِذْنـِهِ یَـعْـلَـمُ مَـا بَـیـْنَ أَیـْدِیـهِــمْ و همچنینَمَـا خَـلـْفـَهُـمْ و همچنینَلـاَ یـُحِـیـطُـونَ بـِشَـیْءٍ مّـِنْ عِـلـْمـِهِ إِلـا بـِمَـا شَـاء و همچنینَسِـعَ کُـرْسِـیـُّهُ الـسَّـمَـاوَاتِ و همچنینَالـأَرْضَ و همچنینَلـاَ یَــؤُودُهُ حِـفـْظُـهُـمَا و همچنینَهُـوَ الـْعَـلِـیُّ الـْعَـظِـیـمُ «۲۵۵» لـاَ إِکْـرَاهَ فِـی الـدِّیـنِ قـَد تـَّبـَیّـَنَ الـرُّشْـدُ مِـنَ الْـغَـیِّ فـَمَـنْ یَـکْـفـُـرْبِـالـطَّـاغُـوتِ و همچنینَیـُؤْمـِن بـِالـلـّهِ فـَقـَدِ اسْـتـَمـْسَـکَ بِـالـْعُـرْو همچنینَهِ الْـوُثـْقَـىَ لـاَ انـفِـصَـامَ لـهَـا و همچنینَالـلـّهُ سَـمـِیـعٌ عَـلِـیـمٌ «۲۵۶» الـلـّهُ و همچنینَلِـیُّ الّـَذِینَ آمَـنُـواْ یُـخْـرِجُـهُـم مِّـنَ الـظُّـلُـمَـاتِ إِلَـى الـنُّــوُرِ و همچنینَالَّـذِیـنَ کَـفَـرُواْ أَو همچنینْلـِیَـآؤُهُــمُ الـطَّـاغُــوتُ یُـخْـرِجُـونـَهُـم مّـِنَ الـنُّــورِ إِلَـى الـظُّـلُــمَـاتِ أُو همچنینْلـَـئِــکَ أَصْـحَـابُ الـنـَّارِ هُـمْ فِـیـهَـا خَـالـِدُونَ «۲۵۷»

***************************

الـلـهـم صـل عـلـی مـحـمـد و همچنین آل مـحـمـد و همچنین عـجـل فـرجـهـم و همچنین اهـلـک اعـدائـهـم اجـمـعـیـن مـن الـجـن و همچنین الـانـس مـن الـاولـیـن و همچنین الـآخـریـن مـن الـآن الـی قـیـام یـوم الـدین بـعـدد مـااحـاط بـه عـلـمـک

***************************

قـرآن کـریـم :

و همچنینَلـاَ تَـحْـسَـبَـنَّ الَّـذِیـنَ قُـتِـلُـواْ فِـی سَـبِـیـلِ الـلّـهِ أَمْـوَاتًـا بَـلْ أَحْـیَـاء عِـنـدَ رَبِّـهِـمْ یُـرْزَقُـونَ ؛

هـرگـز کـسـانـى را کـه در راه خـدا کـشـتـه شـده ‏انـد مـرده مـپـنـدار بـلـکـه زنـده‏ انـد کـه نـزد پـروردگـارشـان روزى داده مـی ‏شـونـد . (آل عـمـران،۱۶۹)

و همچنینَلَـئِـن قُـتِـلْـتُـمْ فِـی سَـبِـیـلِ الـلّـهِ أَو همچنینْ مُـتُّـمْ لَـمَـغْـفِـرَهٌ مِّـنَ الـلّـهِ و همچنینَرَحْـمَـهٌ خَـیْـرٌ مِّـمَّـا یَـجْـمَـعُـونَ

و همچنین خـداونـد خـون شـهـیـدان را پـاداشـی نـیـکـو ، کـه هـمـانـا دخـول در بـهـشـت اسـت عـطـا خـواهـد فـرمـود

( آل عـمـران /۱۵۶ )

***************************

پاداش عمل شهید :

و همچنین یدخلهم الجنه عرفها لهم(محمد/۶)

آنها را به بهشت میبرد،بهشتی که به آنها شناسانده می باشد.

۱ – بهشت موعود، پاداش شهیدان راه خداوند تبارک و تعالی.

۲ – آشنایی شهیدان با بهشت، قبل از وارد شدن به آن هم.

۳ – خداوند، هدایتگر شهیدان به منزل آشنای بهشت.

***************************

الَّذِینَ آمَنُواْ و همچنینَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(الرعد/۲۸)

آن هم کسانى که ایمان آورده ‏اند و همچنین دلهایشان به یاد خداوند تبارک و تعالی آرام می ‏گیرد آگاه باش که با یاد خداوند تبارک و تعالی دلها آرامش می ‏یابد.

***************************

شـادی روح امـام و همچنین شـهـدا صـلـوات

مـدیـر سـایـت :

خــادم شــهــداء

مـحـمـدرضـا قـاسـمـی

۰۹۱۶۳۱۴۵۱۲۶

تـاسـیـس سـایـت : جـمـعـه ۱۳۸۹/۱۱/۱۵

شهرستان شهید پرور ترکالکی :

استان خوزستان / شهرستان شوشتر / شهرستان گتوند / شهرستان ترکالکی .

***************************

شـهـادت را دو بـار آرزو مـیـکـنـم ؛ یـک بـار قـبـل از ظـهـور ، در راه امـام زمـان (عـج) و همچنین یـک بـار بـعـد از ظـهـور ، در رکـاب امـام زمـان (عـج) .

هدف از ساخته یا ایجاد آن وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید آشنایی نسل جدید بچه های ایران با نسل گذشتشون یعنی جنگ و همچنین جبهه و همچنین شهادت هست تا حتی یک فرد یا شخص از چند صد نفری که هر روز خدا چه مستقیم و همچنین چه غیر مستقیم وارد وبسایت و مرکز خبرهای جدید می شوند بتوانند مباحث و مطالب وبسایت و مرکز خبرهای جدید رو که شامل زندگینامه ، وصیت نامه و همچنین … در باره شهدا می باشد رو مطالعه کنند تا بفهمند اون جوون هایی که هم سن ما و همچنین یا حتی کوچکتر بودن جهت چی زندگی خودشون رو فدای جنگ و همچنین مقاومت کردند.

به امید روزی که جهت پاسداشت پهناور و بزرگ مردی های آن شهدای عزیز همه ی ما گامی حتی کوچک در راستی معرفی آنها به دیگر نسل ها برداریم و همچنین سپاس گذار آنها باشیم.

***************************

اى دل!

تو چه میکنى؟ میمانى یا میروى؟

ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و همچنین آنگاه روانه دیار قدس شویم …

خدایا ما هم از آن هم دودمانیم

در صورتی که جامانده ایم از کاروانیم …

***************************

« اطـلـاعـیـه خـیـلـی مـهـم :

جـمـع آوری عـکـس ، خـاطـره ، وصـیـتـنـامـه و همچنین زنـدگـی نـامـه شـهـدا :

بـا تـوجـه بـه ایـنـکـه از بـعـضـی از شـهـدا هـیـچـگـونـه عـکـس و همچنین یـا خـاطـره ای در دسـت نـیـسـت از عـزیـزانـی کـه از ایـن شـهـدا مـطـلـبـی دارنـد تـقـاضـا مـی شـود بـا ذکـر مـشـخـصـات شـهـیـد بـه آدرس وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یـا بـا شـمـاره ۰۹۱۶۳۱۴۵۱۲۶ تـمـاس بـگـیـرنـد تـا در وبسایت و مرکز خبرهای جدید درج شـده ، و همچنین انـشـاءا مـورد اسـتـفـاده عـمـوم قـرار گـیـرد . بـا تـشـکـر »

***************************

« ای خداوند تبارک و تعالی کمکم کن تا بتوانم در حد قدرت ناچیز خود پاسخگوی آن همه زیبایی باشم و همچنین در آن امتحانت که پاسداری از لاله هایت و همچنین دلاوری های آنهاست سربلند باشم. من آن را از ته دل می خواهم . پس یاریم ده؛ای یاری دهنده ناتوانان… »

***************************

فردی یا شخصی از رسول اعظم (ص) پرسید:

دلیل آنکه از شهید در شب اول قبر سؤال نمی می شود چیست؟

حضرت فرمودند:

کَفَی بِالبارِقَهِ فَوقَ رَأسِهِ فِتنَهً

ضربه های شمشیر ((یا گلوله تفنگ)) که در میدان جنگ با لای سرش بوده، کافی می باشد و همچنین دیگر جایی جهت سؤال شب اول قبر باقی نمی گذارد.

به تعبیر دیگر او امتحانش را داده می باشد.

***************************

« در اینجا سخن از قهرمانانی می باشد که میوه های معطر و همچنین گوارای تاریخند .

انسانهای والائی که آمال و همچنین آرزوهای دنیوی را به خاطر صعود به قله شهادت ، به اعماق دره پرت کرده اند ، آن هم بسیجیان گمنامی که فداکاری و همچنین استقامت را از رهبرشان حسین علیه السلام آموخته اند و همچنین شهادت را فیض عظیم جهت دست یازیدن به مقام با عظمت قرب الهی دانسته اند.

آن هم دلاورانی که در سرزمین سرخ غرب و همچنین جنوب میهن اسلامی و همچنین به هنگام سجده های طولانی به نجوا نشسته اند که :

الـلـهـم الـرزقـنـا الـشـهـادهفـی سـبـیـلـک

و همچنین اینک من و همچنین تو وارثان ایشانیم . و همچنین امید داریم با آن اقدام ناچیز و همچنین کوچک بتوانیم یاد و همچنین خاطر آن پرندگان مهاجر را در یاد و همچنین ذهن خود زنده و همچنین جهت دوستانی که با آنان نشست و همچنین برخاست نداشته اند ملموس و همچنین جاویدان نمائیم .

و همچنین در یـک کـلـام :

خـدایـا در جـمـع شـهـیـدان غـائـبـیـم

تـوفـیـقـمـان ده تـا در بـیـن یـاران حـاضـر بـاشـیـم »

***************************

عـظـمـت شـهـدا در مـعـامـلـه بـا خـداسـت

***************************

شـهـیـد نـاظـر بـر اعـمـال مـاسـت

***************************

چه می فهمیم شهادت چیست شهروندان و مردم شهر؟

شهید و همچنین همنشین چیست شهروندان و مردم شهر؟

تمام جستجومان حاصلش بود:

شهادت اتفاقی نیست شهروندان و مردم شهر

***************************

بـسـی گـفـتـیـم و همچنین گـفـتـنـد از شـهـیـدان

شـهـیـدان را شـهـیـدان مـی شـنـاسـنـد

***************************

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات

بر جان و همچنین دل صبور مهدی صلوات

تا امر فرج می شود مهیا بفرست

بهر فرج و همچنین ظهور مهدی صلوات

***************************

شهادت مردن و مرگ انسان‌های زیرک و همچنین هشیار می باشد که نمی‌گذارند آن جان، مفت از دستشان برود و همچنین در مقابل، چیزی عایدشان نشود . امام و پیشوا خامنه‌ای

***************************

چه می فهمیم شهادت چیست شهروندان و مردم شهر؟

شهید و همچنین همنشین چیست شهروندان و مردم شهر؟

تمام جستجومان حاصلش بود:

شهادت اتفاقی نیست شهروندان و مردم شهر

***************************

خاطرات جبهه ها یادش به خیر ای بسیجی ها خداوند تبارک و تعالی یادش بخیر

در سرم دیگر نباشد شور خون یاوران سر جدا یادش به خیر

***************************

حـافـظ خـون شـهـیـدان گـریـه هـای زیـنـب اسـت

***************************

ای شـهـیـدان ، عـشـق مـدیـون شـمـاسـت ، هـرچـه مـا داریـم از خـون شـمـاسـت ،

ای شـقـایـق هـا و همچنین ای آلـالـه هـا ، دیـدگـانـم دشـت مـفـتـون شـمـاسـت

***************************

« وظـیـفـه مـاسـت یـاد شـهـدا را گـرامـی بـداریـم »

***************************

« تـا مـکـتـب خـون درسـت مـعـنـا نـشـود

بـار دگـر آن هم روحـیـه پـیـدا نـشـود

یـاران بـجـا مـانـده ، مـراقـب بـاشـیـم

خـون شـهـدا فـرش ره مـا نـشـود »

***************************

« شـهـدا در قـهـقـهـه مـسـتـانـه شـان و همچنین در شـادی وصـولـشـان ( عـنـد ربـهـم یـرزقـونـنـد ) »

***************************

« ایـن وبسایت و مرکز خبرهای جدید در راسـتـای زنـده نـگـهـداشـتـن یـاد شـهـدا و همچنین مـفـهـوم شـهـادت اسـت »

***************************

« مـقـام مـعـظـم رهـبـری حـفـظـه الـلـه : ( امـروز ارزش زنـده نـگـه داشـتـن یـاد شـهـدا کـمـتـر از شـهـادت نـیـسـت.) »

***************************

یـا عـلـی ذکـر قـیـام قـائـم اسـت

***************************

بـسـم الـرب الـشـهـدا و همچنین الـصـدیـقـیـن

شـهـادت هـنـر مـردان خـداسـت.«امـام خـمـیـنـی(ره)»

***************************

تـولـد و همچنین زنـدگـی ارمـغـان خـداسـت و همچنین شـهـادت ، حـاصـل قـدرشـنـاسـی انـسـان از ایـن مـوهـب الـهـی

***************************

با درود فراوان به روح مطهر و همچنین پاک امام و پیشوا شهدا و همچنین سلام و همچنین صلوات بر شهیدان فرزندان راستین امام و پیشوا که با خون خود درخت خوشکیده اسلام را آبیاری کردن صــلــوات

***************************

بالاتر از سیاهی سرخی خون شهید می باشد که روی زمین ریخته می می شود

***************************

شهدا امام و پیشوا زادگان عشقند ومزارشان زیارتگاه اهل یقین می باشد (امام و پیشوا خمینی)

تقدیم به همه گلگون کفنان شهید

درود خداوند بر همه شهدا

***************************

امام و پیشوا خمینی رحمه الله علیه:

«آن وصیتنامه هایی که آن عزیزان می نویسند مطالعه کنید.پنجاه سال شمسی عبادت کردید خداوند تبارک و تعالی قبول کند، یک روز هم یکی از آن وصیت نامه ها را بگیرید و همچنین مطالعه کنید و همچنین فکر کنید.»

***************************

مقام معظم رهبری:

«آن وصیتنامه هایی که امام و پیشوا می فرمودند بخوانید. من به توصیه ایشان خیلی عمل کرده ام. هر چه از آن وصیتنامه های همین بچه های شهید به دستم رسیده، غالباً من اینها را خوانده ام. چیزهای عجیبی می باشد. ما واقعاً از آن وصیتنامه­ها درس می گیریم.»

***************************

خمینی تنها یک نام نیست ، یک راه می باشد ، راه رسیدن به توحید و همچنین مخالفین خمینی در واقعیت و حقیقت مخالفین سعادت بشریتند

***************************

امام و پیشوا خمینی(ره) خطاب به همه بسیجیان فرمودند من دست یکایک تو پیشگامان رهایی را می بوسم و همچنین می دانم که در صورتی که مسؤولان نظام اسلامی از تو غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت .

***************************

در کشور عشق مقتدا خامنه ایست

فرماندهی کل قوا خامنه ایست

دیروز در صورتی که عزیز مصر یوسف بود

امروز عزیز دل ما خامنه ایست

***************************

«ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه»

«براستى که جهاد یکى از درهاى بهشت می باشد که خداوند آن هم را براى اولیاى خاص خود گشوده می باشد » «نهج‏ البلاغه، خطبه‏۲۷ » ؟؟؟؟؟

***************************

سـالـهـاسـت از آن هم روزهـای جـنـگ مـی گـذرد و همچنین هـر روز از شـهـدا دورتـر و همچنین دورتـر مـی شـویـم . الـبـتـه گـه گـاهـی چـنـیـن یـادی مـی شـود و همچنین احـتـمـالـا هـم اشـک ریـخـتـه مـی شـود . امـا درواقـع هـنـوز نـمـی دانـیـم آنـهـا امـیـد بـه چـه کـسـانـی داشـتـنـد و همچنین بـخـاطـر کـدام انـدیـشـه و همچنین هـدف رفـتـنـد ؟

***************************

قسمتی از وصیتنامه شهید باکری

تو از کدام یک از آن سه دسته هستید ؟

شهید حمید باکری ( قائم مقام لشگر ۱۰ عاشورا ) در قسمتی از وصیت نامه خود آورده می باشد:

دعا کنید که خداوند شهادت را نصیب تو کند که در غیر آن صورت زمانی فرامیرسد که جنگ تمام می می شود و همچنین رزمندگان سه دسته می شوند:

۱- دسته ای به مخالفت با قبل خود بر میخیزند و همچنین از قبل خود پشیمان اند.

۲- دسته ای راه بی تفاوتی را برمیگزینند و همچنین در زندگی مادی غرق می شوند و همچنین همه چیز را فراموش می کنند.

۳- دسته سوم به قبل خود وفادار می مانند و همچنین احساس مسئولیت می کنند که از شدت غصه ها و همچنین مصائب دق خواهند کرد.

بعد از خداوند تبارک و تعالی بخواهید با وصال شهادت از عواقب زندگی بعد از جنگ در امان بمانید زیرا و به درستی که عاقبت دو دسته اول ختم به خیر نخواهد شد و همچنین جز دسته سوم ماندن سخت و همچنین دشوار خواهد بود .

***************************

امیدوارم همه ما بتوانیم راه و همچنین روش شهدا را سرلوحه زندگیمان قرار دهیم و همچنین با ادامه راهشان شرمنده آنها نشویم . انشاءالله

***************************

هنر آن هم می باشد که بمیری پیش از آن هم که بمیرانندت و همچنین مبدأ و همچنین منشأ حیات آنانند که چنین مرده اند .

زندگی زیباست، ولی باید توجه داشت شهادت از آن هم زیباتر می باشد.

سلامت تن زیباست، ولی باید توجه داشت پرنده‌ی عشق، تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند.

و همچنین مگر نه آنکه گردن‌ها را باریک آفریده‌اند تا در مقتل کربلای عشق آسان‌تر بریده شوند؟

و همچنین مگر نه آنکه از پسر آدم، عهدی ازلی ستانده‌اند که حسین را از سر خویش بیش‌تر دوست داشته باشد؟

آنان را که از مردن و مرگ می‌ترسند از کربلا می‌رانند.شهادت پایان نیست، آغاز می باشد، تولدی دیگر می باشد در جهانی فراتر از آنکه عقل زمینی به ساحت قدس آن هم راه یابد .

کربلا قلب زنده ای می باشد که حیات تکاملی انسان در همه تاریخ مدیون اوست .

شهید آوینی

***************************

ای شهادت چقدر زیبایی به قدری که نمی‌می شود توصیف کرد، خدایا از آن زیبایی شهادت به ما عطا کن

***************************

یا الله ، یا محمد ، یا علی ، یا فاطمه زهرا ، یا حسن ، یا حسین ، یا مهدی ( عج ) و همچنین تو ای ولی زمان یا روح الله و همچنین تو ای پیروان صادق شهیدان !

***************************

آن هم دم که بـه خون خود وضو می کردم

دانـی زخـدا چـه آرزو مـی کـردم

ای کـاش مـرا هـزار جـان بـود بـه تـن

تـا آن هم هـمـه را فـدای او مـی کـردم

***************************

عـکـس شـهـدا رو مـیـبـیـنـیـم و همچنین بـر عـکـس شـهـدا عـمـل مـیـکـنـیـم

***************************

ان شـاالـلـه بـا شـهـدا مـحـشـور شـویـد اجـرکـم عـنـدالـلـه

***************************

« وقـتـی نـاامـیـد شـدی بـدان کـه شـیـطـان بـیـن تـو و همچنین خـدا قـرار گـرفـتـه »

***************************

الـسـلـام عـلـیـک یـا ابـا عـبـدالـلـه و همچنین عـلـی الـارواح الـتـی حـلـت بـفـنـائـک …

ان الـحـسـیـن مـصـبـاح الـهـدی و همچنین سـفـیـنـه الـنـجـاه

***************************

فـرهـنـگ جـبـهـه :

مـهـریـه بـهـشـت ، تـرک دنـیـاسـت …

***************************

گـفـتـم کـجـا ! گـفـتـا بـه خـون

گـفـتـم چـرا ! گـفـتـا جـنـون

گـفـتـم نـرو ! خـنـدیـد و همچنین رفـت

***************************

شهدا رفتید ، بی آنکه لحظه‏ای تردید کنید … بی آن هم‏که لحظه‏ای درنگ کنید … در رفتن یا ماندن ! بی آنکه ، دلبستگی‏هایتان را مرور کنید و همچنین آرزوهایتان را بارور …

***************************

هزاران سال شمسی از آغاز حیات بشر بر آن کره خاکی می گذرد وهمه آنان تا به امروز مرده اند،وما نیز خواهیم مرد. وبر مردن و مرگ ما نیز هزاران سال شمسی خواهد گذشت.وتو ای عزیز بدان!تنها افرادی مردانه می می میرند که مردانه زیسته باشند….(سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی)

***************************

الهی لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا

خدایا مرا یک چشم بهم زدن به خودم وا مگذار

***************************

اَحیِنی یا ربِّ سَیعداً و همچنینَ تَو همچنینَفَّنی شَهیداً

خدایا مرا با سعادت زنده بدار و همچنین با شهادت بمیران

***************************

ای شهیدان!

ما بعد از تو هیچ نکردیم!!!

لباس های خاکی تان را در میدان های مین و همچنین لابه لای سیم خاردارها رها کردیم،عهدمان را شکستیم و همچنین دعای عهد را فراموش کردیم،زمان ندبه و همچنین سمات را گم کردیم.

شربت های صلواتی را با نسیان بر زمین ریختیم و همچنین به عطش خندیدیم.

بر تصاویر نورانی تان روی دیوارهای شهرستان رنگ غفلت پاشیدیم و همچنین پوستر تبلیغاتی نصب کردیم.

تاول شیمیایی را از یاد بردیم و همچنین غیرت ها را به بهایی اندک فروختیم…

عشق را به بازی گرفتیم و همچنین از خونهایتان به راحتی گذشتیم…

ولی باید توجه داشت باز هم امیدی هست!!!

آری ! تا ولایت هست هنوز امید داریم

***************************

در رفتن، شتابی عجیب داشتید و همچنین در ماندن، اکراهی عمیق. مطمئن بودید راه، درست می باشد، از جاده، از سفر، از… نمی‏ترسیدید.

«فهمیده» بودید آخر آن جاده، دل کندن از خاک، بلند شدن، آخر گرفتن و همچنین پرواز می باشد.

تو در آتش جنگ، گلستان می‏دیدید؛ یقین می‏دیدید که آن‏گونه خلیل‏وار به پیشواز رفتید، ولی باید توجه داشت… آتش جهت تو گلستان شد، آتش در هرم عشق تو سوخت… تو از دهانه تاریخ زبانه کشیدید، فوران کردید و همچنین بر سر دشمن آتش باریدید.

از دلبستگی‏ها دل بریدن، از وابستگی‏ها رها شدن خیلی سخت می باشد! بایستی و حتما پای عشق بزرگی در میان باشد. حتما بایستی و حتما پای عشق بزرگی در میان باشد و همچنین تو یقینا آن عشق را فهمیدید.

یقینا میان دل تو و همچنین عشق او، سر و همچنین سرّی بود.

برگزیده عشق بودید… که عشق انتخاب می‏کند، عشق گلچین می‏کند، عشق هر کس را سزاوار نمی‏داند و همچنین تو، سزاوار بودید که رفتید؛ که رفتن را بهترین ماندن دیدید، که رفتن، دائما به معنای «رفتن» نیست.

گاهی مردن و مرگ، جاودانه‏ترین زیستن می باشد! و همچنین تو، چه خوب، آن راز را فهمیدید!

به راستی راز آن هم همه عشق چیست؟ دلیل از جان گذشتن؟! جبهه با تو چه کرد؟! جنگ چه به روز دلتان آورد؟ جبهه تو را عاشق کرد یا تو جبهه را؟ جبهه مستلزم و نیاز تو بود یا تو مستلزم و نیاز جبهه؟ اصلا، مگر جبهه کجاست؟ آن واژه، آن چهار حرف ساده، چه‏قدر وسعت دارد؟ قلمرو جبهه تا کجاست؟ جبهه، عاشق‏پرور می باشد، یا عاشقان جبهه می‏سازند؟

چه رازی در آن کلمه نهان می باشد که هنوز در خاطره‏های بسیاری جریان دارد، در قلب‏های بسیاری منزل و خانه دارد و همچنین هنوز نگاه‏های بسیاری را به دنبال می‏کشد!

شاید جبهه، دروازه بهشت می باشد!…

ولی از یک چیز مطمئنم! که جبهه شهید نمی‏سازد! جبهه، دائما شهید نمی‏سازد! جبهه بایستی و حتما پر از هوای شهادت باشد تا دل را هوایی کند…

جبهه بایستی و حتما حریم خداوند تبارک و تعالی باشد تا جان را عاشق کند

***************************

لطفا روی خون شهدا پابگذارید!!!

میدانی آن حرف ، حرف کیست؟

آری درست حدس زدی، آن حرف ، حرف من و همچنین توست،من و همچنین تویی که هر روز

ده ها بار آن جمله را با هم بلند فریاد می زنیم.

من و همچنین تویی که معتقدیم خون شهدا بی ارزش می باشد،

من و همچنین تویی که آن هم ها را مرده فرض میکنیم،

من و همچنین تویی که آرمان هایشان را عقب افتادگی تلقی میکنیم،

و همچنین من وتویی که…

تعجب کرده ای؟

تعجب نکن .

مگر غیر از آن می باشد؟

کدامتان ادعایی بر خلاف آن دارید؟

کدامتان از مفهوم آن حرف خود را دور میدانید؟

در صورتی که باز هم میگویی نه،پس خوب گوش کن:

صبحت را با یاد چه کسی آغاز کردی؟بایاد خداوند تبارک و تعالی؟؟!؟!؟

گفتی ساعت چند نماز صبحت را خواندی؟نکنه گفتی باز هم قضا شد؟

وای برما، مگر فراموش کرده ایم حکایت آن هم فردی یا شخصی که نزد

امام و پیشوا زمان (عج) رفت ولی با بی توجهی ایشان رو به رو شد،

شخص ناخوش و غمگین شد و همچنین علت را جویا شد،مگر غیر از آن بود که امام و پیشوا(عج)

سه بار پشت سر هم فرمودند:

از رحمت خداوند تبارک و تعالی به دور می باشداز رحمت خداوند تبارک و تعالی به دور می باشداز رحمت خداوند تبارک و تعالی به دور می باشد

کسی که نماز مغربش را آنقدر به تاخیر افکند که ستاره ها در آسمان

پدیدار شوند و همچنین از رحمت خداوند تبارک و تعالی به دور می باشداز رحمت خداوند تبارک و تعالی به دور می باشد،

از رحمت خداوند تبارک و تعالی به دور می باشد، کسی که نماز صبحش را آنقدر به تاخیر اندازد که

ستاره ها از آسمان محو شوند؟پس چرا فراموش کرده ایم؟چرا ندای حق را نمی شنویم؟

***************************

دیروز از هرچه بود گذشتیم

امروز از هرچه بودیم !

آنجا پشت خاکریز بودیم و همچنین اینجا در پناه میز

دیروز دنبال گمنامی بودیم امروز مواظبیم ناممان گم نشود.

آنجا بوی ایمان می داد

اینجا ایمانمان بو می دهد.

آنجا سرزمین صداقت بود

اینجا پر از حسادت.

آنجا زمین جوانمردی بود

اینجا جوانمردی بر زمین می خورد

***************************

خاطرات جبهه ها یادش به خیر

ای بسیجی ها خداوند تبارک و تعالی یادش بخیر

در سرم دیگر نباشد شور خون

یاوران سر جدا یادش بخیر

عهد ما بین خداوند تبارک و تعالی و همچنین ما شکست

عهدهای با وفا یادش بخیر

اشک من دیگر ندارد آبرو

اعتبار ناله ها یادش بخیر

سینه ام یا رب نمی سوزد چرا

لذت سوز و همچنین دعا یادش بخیر

جبهه لبخندش میان اشک بود

جذاب و جالب و خنده های بچه ها یادش بخیر

صوت زیبای اذان بچه ها

رفته آن هم حال و همچنین هوا یادش بخیر

در بیابان روی خاک قبر ها

ذاکرین خوش صدا یادش بخیر

چادر پاره ز ترکش ها چه شد

منزل و خانه آل عبا یادش بخیر

صبح حمله دور قبر هر شهید

یاد خاک مجتبی یادش بخیر

دست زهرا(س) دست عباس(ع) و همچنین علی(ع)

می گرفت دست مرا یادش بخیر

از شلمچه بوی خون می شد بلند

دومین کرب و همچنین بلا یادش بخیر

بوی فکه بوی نهر علقمه

دشت عباس آن هم سرا یادش بخیر

نور اخلاص و همچنین عمل را داشتیم

رمز و همچنین راز آن هم بقا یادش بخیر

رد اشکم می نوشت بر گونه ام

یا ابا صالح(عج) بیا یادش بخیر

صاحبم بر روی سربندم نوشت

می شوم آخر فدا یادش بخیر

شد نصیبم خون دلها جای خون

شور و همچنین حال آن گدا یادش بخیر

***************************

زیـارت نـامه شـهـدا

اَلسَّلامُ عَلى رَسوُلِ اللّهِ، اَلسَّلامُ عَلى نَبِىِّ اللّهِ، اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ اَلسَّلامُ عَلى اَهْلِ بَیْتِهِ الطّاهِرین، اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَیُّهَا الشُّهَدآءُ الْمُؤْمِنُونَ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ یا اَهْلَ بَیْتِ الاْیمانِ و همچنینَالتَّو همچنینْحید،ِ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ یا اَنْصارَ دینِ اللّهِ و همچنینَاَنْصارَ رَسُولِهِ عَلَیْهِ و همچنینَ آلِهِ السَّلامُ، سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ، اَشْهَدُ اَنَّ اللّهَ اخْتارَکُمْ لِدینِه، و همچنینَاصْطَفاکُمْ لِرَسُولِهِ، و همچنینَ اَشْهَدُ اَنَّکُمْ قَدْ جاهَدْتُمْ فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ و همچنینَ ذَبَبْتُمْ عَنْ دینِ اللّهِ و همچنینَ عَنْ نَبِیِّهِ، و همچنینَ جُدْتُمْ بِاَنْفُسِکُمْ دُونَهُ،و همچنینَ اَشْهَدُ اَنَّکُم قُتِلْتُمْ عَلى مِنْهاجِ رَسُولِ اللّهِ، فَجَزاکُمُ اللّهُ عَنْ نَبِیِّهِ و همچنینَعَنِ الاِْسْلامِ و همچنینَ اَهْلِهِ، اَفْضَلَ الْجَزآءِ و همچنینَعَرَّفَنا و همچنینُجُوهَکُمْ فى مَحَلِّ رِضْوانِهِ و همچنینَمَو همچنینْضِعِ اِکْرامِهِ مَعَ النَّبِیّینَ و همچنینَالصِّدّیقینَ و همچنینَالشُّهَدآءِ و همچنینَالصّالِحینَ، و همچنینَحَسُنَ اُولئِکَ رَفیقاً، اَشْهَدُ اَنَّکُمْ حِزْبُ اللّهِ و همچنینَ اَنَّ مَنْ حارَبَکُمْ فَقَدْ حارَبَ اللّهَ، و همچنینَ اَنَّکُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبینَ الْفائِزینَ الَّذینَ هُمْ اَحْیآءٌ ،عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ، فَعَلى مَنْ قَتَلَکُمْ لَعْـنَهُ اللّهِ و همچنینَالْمَـلاَّئِکَهِ و همچنینَ النّـاسِ اَجْمَعـینَ، اَتَیْتُـکُمْ یا اَهْلَ التَّو همچنینْحیـدِ زائِراً و همچنینَ بِحَقِّکُمْ عارِفاً و همچنینِ بِزِیارَتِکُمْ اِلَى اللّهِ مُتَقَرِّباً و همچنینَ بِما سَبَقَ مِنْ شَریفِ الاْعْمالِ و همچنینَمَرْضِىِّ الاْفْعالِ عالِماً، فَعَلَیْکُمْ سَلامُ اللّهِ و همچنینَ رَحْمَتُهُ و همچنینَبَرَکاتُهُ و همچنینَ عَلى مَنْ قَتَلَکُمْ لَعْنَهُ اللّهِ و همچنینَغَضَبُهُ و همچنینَ سَخَطُهُ، اَللّهُمَّ انْفَعْنى بِزِیارَتِهِمْ و همچنینَثَبِّتْنى عَلى قَصْـدِهِمْ و همچنینَتَو همچنینَفَّنى عَلى ما تَو همچنینَفَّیْـتَهُمْ عَلَیْهِ و همچنینَاجْمَعْ بَیْنى و همچنینَ بَیْـنَهُم فى مُسْتَقَرِّ دارِ رَحْمَتِکَ ،اَشْهَدُ اَنَّکُمْ لَنا فَرَطٌ و همچنینَنَحْنُ بِکُمْ لاحِقُونَ.

***************************

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : یادمان خلبان شهید شیرودی – سرپل ذهاب

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …